ನನ್ನ ಓದು


ನನ್ನ ಓದು , ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಓದಿದ ಅಥವಾ ಓದುತ್ತಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕಿರು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟವಾದ ಸಾಲುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ..ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ 

No comments:

Post a Comment